Regulamin do umów zawartych do 31.12.2022

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

WWW.LUSTRA-ART.PL

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.lustra-art.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, Umów Pośrednictwa oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.lustra-art.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.lustra-art.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,

  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

  5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

 2. SKLEP - sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.lustra-art.pl

 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

 4. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.lustra-art.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.

 5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.lustra-art.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 6. USŁUGODAWCA, ZLECENIOBIORCA – Aleksandra Piskorska-Szymańska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą INTERIOR DESIGN Piskorska-Szymańska Aleksandra wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792273202, REGON: 340329679, adres poczty elektronicznej (e-mail): grupa@grupainterior.pl; numery telefonu +48 600 047 663, 56 674 69 25; BDO 000517075

 7. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 8. PARTNER – Zbigniew Krzęstek wykonujący działalność gospodarczą pod firmą EURO-HOME ZBIGNIEW KRZĘSTEK, ul. Przemysłowa 55, 43-100 Tychy, NIP: 9541440229, współpracujący z Usługodawcą i w niektórych przypadkach wybrania przez Klienta sposobu dostawy za pobraniem, realizujący Umowę Sprzedaży w zakresie własnej działalności gospodarczej.

 9. KLIENT, ZLECENIODAWCA – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 10. SPRZEDAWCA – Usługodawca lub Partner realizujący Umowę Sprzedaży zawieraną poprzez Sklep www.lustra-art.pl

 11. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 12. USŁUGA POŚREDNICTWA – dostępna w Sklepie usługa pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Partnerem, świadczona na rzecz Klienta przez Usługodawcę. W ramach tej usługi Zleceniobiorca zawiera w imieniu i na rzecz Klienta Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Zamówieniem Klienta.

 13. PRODUKT - prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma, będąca lub mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. UMOWA POŚREDNICTWA - Umowa Pośrednictwa zawarta między Zleceniodawcą (Klientem), a Zleceniobiorcą (Usługodawcą).

 15. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.lustra-art.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Produkty prezentowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 4. Cena Produktu uwidoczniona zostaje na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 6. Zamówienia można składać:

 1. 1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.lustra-art.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grupa@grupainterior.pl.

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 2. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9 do 18 w dni robocze oraz od 10 do 14 w soboty. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 3. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 

§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi
przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 7.
2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji,  powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 
4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
        1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
        2. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy
wraz z formularzem odstąpienia od umowy
        3. informację, czy istnieje obowiązek wpłaty przez Klienta, zaliczki na poczet złożonego Zamówienia w przypadku Produktu nieprefabrykowanego lub służącego zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb, w wysokości od 30%-50% kwoty Zamówienia. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od dnia przesłania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4. na rachunek bankowy numer 11 1140 2004 0000 3302 5030 8421  (mBank) INTERIOR DESIGN Piskorska-Szymańska Aleksandra z siedzibą w Dobrzejewicach,  Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792273202, REGON: 340329679.
W tytule przelewu należy wpisać "Zaliczka do zamówienia nr........". Po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki
na koncie bankowym Sprzedawcy Zamówienie zostaje przekazane do realizacji.
5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki lub/i lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
7. Jeśli Klient wybrał opcję, realizacji Zamówienia za pobraniem, w przypadku którego Zamówienie realizowane jest przez Partnera, Usługodawca po przesłaniu do Klienta wiadomości, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, kontaktuje się z Partnerem i przekazuje mu dane Klienta oraz treść Zamówienia.
 

§ 5

UMOWA POŚREDNICTWA

 1. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej, o której mowa w § 4 pkt 4, między Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą zostaje zawarta Umowa Pośrednictwa.

 2. Przedmiotem Umowy Pośrednictwa jest Usługa Pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie.

 3. Zleceniobiorca w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa zobowiązuje się do pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży Produktu na rzecz Zleceniodawcy.

 4. Wszelkie czynności dokonywane przez Zleceniobiorcę w ramach Umowy Pośrednictwa są dokonywane na rzecz i w imieniu Zleceniodawcy.

 5. Zleceniobiorca niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia realizowanego we współpracy z Partnerem, w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, przekazuje Partnerowi dane wymagane do realizacji Zamówienia.

 6. Termin realizacji Usługi Pośrednictwa rozpoczyna się z chwilą wypełnienia przez Klienta Formularza Zamówienia.

 

 

§ 6

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sklep udostępnia następujący sposób płatności:

  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy,

  2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl),

  3. płatność przy odbiorze u dostawcy tj. za tzw. pobraniem.

 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 11 1140 2004 0000 3302 5030 8421 (mBank S.A.) INTERIOR DESIGN Piskorska-Szymańska Aleksandra, Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792273202. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068.

 5. W przypadku wyboru płatności za tzw. pobraniem przesyłka wysyłana jest do Klienta po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od dostawcy.

 6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

 7. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 8. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione na stronie sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 7

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.

 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika. Termin dostawy Produktu jest podany w jego opisie.

 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 4. Klient, w tym Klient spoza Polski, może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.

 5. Koszty dostawy Produktu nie obejmują jego montażu oraz wniesienia do Klienta.

 6. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 7. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

§ 8

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

  1. wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. okres gwarancji jest uzależniony od producenta i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta,

  3. dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu,

  4. gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotów, o których mowa w § 10 Regulaminu wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

  2. zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gupa@grupainterior.pl, a w przypadku Zamówień finalizowanych przez Partnera - u Partnera,

  3. w powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

  4. dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice, a w przypadku Zamówień finalizowanych przez Partnera – na adres Partnera,

  5. w przypadku nieprawidłowości wynikających z usługi dostawy (w szczególności uszkodzenia przesyłki) uprasza się Klientów o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki,

  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

  7. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad,

  8. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

 

§ 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 11 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.

 2. Oświadczenie dotyczące odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej między Partnerem, a Klientem należy przesłać bezpośrednio do Partnera.

 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice, a w przypadku Zamówień finalizowanych przez Partnera – na adres Partnera.

 5. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

 6. Z zastrzeżeniem pkt 7 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 7. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 11 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 10. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 11 Regulaminu w wypadku Umowy Sprzedaży:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Produkty przygotowane specjalnie dla Klienta, np. tkaniny cięte na miarę wg zamówienia nie podlegają zwrotowi.

  2.  

   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  4. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 13. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy

 

 

§ 10
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)
1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami  lub podmiotami, o którym mowa w § 11 Regulaminu.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić  bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem  lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami
lub podmiotami, o którym mowa w § 11 Regulaminu udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem  lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi.
Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem  lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi,
że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez  wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11  Regulaminu oświadczenia o wypowiedzeniu.
 

 

 

§ 11

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.

 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

  1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,

  2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu,

  3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

§ 12

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu oraz Umów Pośrednictwa,

  2. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 

§ 13

 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 12 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie lub zawarcia Umowy Pośrednictwa, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,

  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 14

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grupa@grupainterior.pl

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

 

§ 15

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.lustra-art.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3) są własnością Aleksandry Piskorskiej-Szymańskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą INTERIOR DESIGN Piskorska-Szymańska Aleksandra wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792273202, REGON: 340329679. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.lustra-art.pl , bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.lustra-art.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.lustra-art.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.lustra-art.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,

  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
Do góry